top of page

Algemene voorwaarden

1. B&B De Zilte Zeehoeve
1.1 De B&B is beschreven in de website www.deziltezeehoeve.nl.

Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website
gepresenteerde foto's/teksten en de actuele situatie in de B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en).

Er kunnen door de gasten geen rechten ontleend aan dergelijke verschillen.
1.2 Het minimum verblijf in De Zilte Zeehoeve is 3 nachten.

In de vakantieperiodes en/of zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden.
1.3 De B&B is 24 uur per dag toegankelijk.
1.4 Roken is ten strengste verboden in de kamers. Roken is buiten wel toegestaan.
1.5 Huisdieren zijn helaas niet toegestaan.
1.6 Al onze accommodaties zijn voor maximum 2 personen en enkel voor volwassenen (gasten moeten ouder dan 16 jaar zijn).
1.7 Inchecken is van 15u. tot 18u. Uitchecken is mogelijk tot 10.30u. Vroege incheck en late
uitcheck is niet mogelijk. Late incheck is mogelijk maar enkel na overleg.
1.8 De gasten kunnen parkeren op de ruime privé parking. Per accommodatie is er 1 parkeerplaats voorzien en enkel beschikbaar voor de duur van het verblijf. Parkeren geschiedt op eigen risico.
1.9 De Zilte Zeehoeve kan gasten bij overtreding van de algemene voorwaarden of ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de B&B ontzeggen en/of weigeren, zondere nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

1.10 Gasten van De Zilte Zeehoeve dienen zich te houden aan het huisreglement ('10 gouden regels') dat hen bij reservering online wordt verstrekt en dat tevens in hun accommodatie ter inzage ligt.
1.11 De Zilte Zeehoeve is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 67919979

2. Tarieven
2.1 De tarieven zijn inclusief ontbijt, water, elektriciteit, verwarming, bed-, bad- en keukenlinnen.

De tarieven zijn inclusief BTW.
Er wordt steeds vermeld of de verschuldigde toeristenbelasting (€ 1,50 p.p./nacht) al of niet inbegrepen is bij het getoonde tarief.
2.2 De tarieven zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.3 Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.deziltezeehoeve.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.
3. Reservering en betaling
3.1 Reservering is alleen mogelijk via www.deziltezeehoeve.nl of via email.
3.2 De reservering is pas definitief na het versturen van de reserveringsbevestiging.
3.3 Bij reserveringen via email dient er 14 dagen voor aankomst 50% van het totaal te
betalen bedrag gestort te worden op de bankrekening van de B&B. De gast ontvangt
hiervoor een email. Valt de datum van de boeking en de datum van aankomst binnen een
periode van 14 dagen dan dient dit bedrag onmiddellijk betaald te worden.
3.4 Het voorschot dient te worden overgemaakt naar : De Zilte Zeehoeve V.O.F. : NL53RABO 0316 9812 30 (BIC/SWIFT : RABONL2U)
3.5 Betaling van het (restant)bedrag bij reservering via email wordt voldaan bij het uitchecken in de B&B. De betaling kan contant of per PIN worden voldaan. Creditcards worden eveneens geaccepteerd.

4. Annulering
4.1 Hiervoor verwijzen wij naar de Annuleringsvoorwaarden op onze website of klik hier.
5. Schade
5.1 De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken
overeenkomstig de door de B&B gegeven redelijke instructies.
5.2 Een schadegeval (beschadiging, verlies of diefstal) dient door de gast aan de B&B te
worden gemeld. Reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk te
worden vergoed.
5.3 Bij verlies of niet retourneren van de sleutel van de accommodatie worden alle hieruit
voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. De hoofdgast verplicht zich
binnen 14 dagen na het versturen van de factuur deze te voldoen.
5.4 Bij niet inleveren van de sleutel bij het uitchecken, is de hoofdgast verplicht de sleutel
binnen 2 dagen aangetekend op te sturen naar de B&B.

6. Hygiëne
6.1 Het is niet toegestaan om de bedden in de kamers zonder lakens en slopen te
beslapen. In het geval dat tijdens de overnachting niet verwijderbare vlekken in het
matras, dekbed, sprei en sierkussens of handdoeken ontstaan, zullen wij de hierdoor
ontstane reinigingskosten en/of kosten ter vervanging van de materialen in rekening
brengen.

7. Klachten
7.1 De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te
leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen,
aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

8. Overmacht
8.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de
gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht
wordt onder meer verstaan maatregelen van overheidswege, storingen in het
energiecircuit, buitengewone weersomstandigheden, opstand, overlijden van 1 van de
eigenaren of naaste familieleden, e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de
overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

9. Aansprakelijkheid
9.1 De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten
gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen
aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de
accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische
installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de
nabijheid van de B&B.
9.2 De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan
de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
9.3 Onverminderd het in 9.1 en 9.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien
en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte
aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van

gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot
het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal
uitkeren.
9.4 De B&B aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade,
verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

10. Privacy
10.1 Hiervoor verwijzen wij u naar onze Privacy Voorwaarden op onze website of klik hier.
11. Slotbepaling
11.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de
onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐
Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden
opgesteld in het Nederlands.
11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden
zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor
zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
11.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor
zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

Foreign speaking guests are deemed to agree

with our general terms and conditions drawn up in the Dutch language

bottom of page